CHARTERONE.BE Charter One Albatros Allwaves Verhuur van zeilboten Oostende en de Oosterschelde Roompot Marina
Genieten van zee, zon en wind!

Onze algemene verkoopsvoorwaarden

De persoon die als schipper aangeduid wordt moet minstens 21 jaar oud zijn en over de vereiste kennis en vaardigheid beschikken.

Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich er mee akkoord dat een kopie van zijn identiteitsbewijs wordt gevraagd dewelke door de verhuurder zal worden bewaard gedurende de verhuurtermijn.

Bij levering van het gehuurde jacht zal de huurder aan de verhuurder een waarborgsom betalen:
welke som de verhuurder zal terugbetalen op het einde van de huurperiode tenzij

  • het verhuurde jacht niet op tijd op de overeengekomen plaats is overgedragen aan de verhuurder
  • het verhuurde jacht niet schoon, en of beschadigd is
  • dat de huurder betrokken en/of verantwoordelijk was bij een mogelijk ongeval
  • dat de huurder een beroep heeft gedaan op een bergings- en/of reddingsmaatschappij
In deze gevallen wordt de waarborg of het resterend gedeelte pas terugbetaald nadat de werkelijke kosten gekend zijn (ontvangst van herstellingsfacturen en na aftrek van de huurder te vergoeden schade).

Verzekering

Het jacht mag gebruikt worden in het verzekerde vaargebied, tenzij dit in het huurcontract beperkt wordt. Het verhuurde jacht is door de verhuurder ten behoeve van de huurder verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, casco-schade diefstal en brand. De verzekering kent een eigen risico - begroot in het huurcontract - per schadegeval. Deze franchise is ten laste van de huurder is. Een schadeformulier bevindt zich aan boord. Bij elk schadegeval wordt een vergoeding voor dossierkosten van 100 aangerekend.
WAARSCHUWING : wanneer op het water hulp geboden wordt door een andere boot kan een bergingsloon aangerekend worden, dit kan zeer hoog oplopen, vooral wanneer professionele bergers tussenkomen. Dit is ten laste van de huurder voorzover de verzekeringsmaatschappij deze hulp of berging niet zou dekken. Wees dus zeer voorzichtig bij het inroepen van hulp van anderen dan van de Erkende Nationale Reddingsmaatschappijen.

Betaling

Door ondertekening en na inzending of overhandiging of doorsturen via de website van charterone.be van het reserveringsformulier is de overeenkomst gesloten en is de huurder gehouden onmiddellijk een aanbetaling van ten minste 35% van de overeengekomen totale huursom te doen. Het resterende bedrag moet voldaan zijn ten laatste drie weken voor de vertrekdatum.

De huurder kan geen aanspraak maken op reservering van het beschreven vaartuig als de betalingen niet op tijd zijn gebeurd.

Marifoongebruik

Het is verboden privgesprekken te voeren. Tenzij noodgevallen mag de marifoon slechts gebruikt worden door houders van een vergunning.

Artikel 1 : annulering

Indien de huurder van de overeenkomst wil afzien dient hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. De verhuurder zal in geval van annulering meewerken om een nieuwe huurder te vinden. De verhuurder mag, indien dat lukt 20 % van de overeengekomen prijs met een maximum van 150 aan de eerste huurder in rekening brengen. Indien het vaartuig niet of slechts gedeeltelijk opnieuw verhuurd kan worden blijft de huurder de huurprijs geheel of naar evenredigheid verschuldigd.

Indien blijkt bij overname van het jacht, dat noch de huurder noch een van de opvarenden over de nodige kennis en ervaring beschikken om het schip veilig te besturen en de verantwoordelijkheid over de navigatie op zich te nemen kan de verhuurder van rechtswege het contract opheffen terwijl de betaalde sommen eigendom worden van de verhuurder bij wijze van schadevergoeding. De verhuurder zal echter meewerken om alsnog een bekwaam schipper aan te duiden, die dan indien nodig de plaats van een der bemanningsleden inneemt, of onder de voorwaarden van de eerste paragraaf van dit artikel voor het geheel of een gedeelte van de periode trachten een andere huurder te vinden.

Artikel 2 : inventaris

Bij de aanvang van de verhuurperiode zal de verhuurder het verhuurde jacht aan de huurder leveren. Het zal in goede staat verkeren en het zal tot het gebruik waartoe het bestemd is kunnen dienen. Er zal een inventaris en een beschrijving van het jacht opgemaakt worden welke door beide partijen wordt ondertekend.

Artikel 3 : goed zeemanschap

De huurder zal het gehuurde jacht met zijn toebehoren en uitrusting als een goed huisvader, c.q. goed schipper, volgens de gebruiken van het goed zeemanschap en overeenkomstig de bestemming van het jacht gebruiken. De schipper moet erover waken dat de bemanning voldoende bekwaam is om hem de nodige hulp te bieden. Het is verboden het jacht te gebruiken voor het varen van wedstrijden. De huurder zal geen veranderingen aan het gehuurde aanbrengen en het noch geheel noch gedeeltelijk in gebruik afstaan. De huurder zal ook tijdens de huurperiode een logboek bijhouden waarin hij minstens de logstanden, aankomst en vertrektijden, bestemmingen, passeren van kunstwerken, de omstandigheden bij het oplopen van averij en ongewone voorvallen vermeldt. Het is de huurder verboden het schip door anderen te laten gebruiken bij afwezigheid van de verantwoordelijke huurder.

Artikel 4 : onwettig gebruik

Het is ten strengste verboden het gehuurde jacht of zijn toebehoren te gebruiken voor doeleinden die door de Belgische of plaatselijke wet verboden zijn. Indien bij onwettelijk gebruik door de huurder om welke reden dan ook door de Belgische of buitenlandse overheden beslag op het jacht wordt gelegd is de huurder verplicht binnen 48 uur een waarborgsom gelijk aan de waarde van het gehuurde goed en zijn uitrusting te storten, onverminderd de verplichting om alle schade die de verhuurder hierdoor zou oplopen te vergoeden. De hiervoor bedoelde waarborgsom wordt hierbij overeengekomen op 100 000 en wordt aan de huurder terugbetaald na het onvoorwaardelijk vrijgeven van het gehuurde jacht en na aftrek van alle door de verhuurder geleden schade. De huurder ontslaat de verhuurder van elke verantwoordelijkheid bij onwettig gebruik of gebruik waarvoor het schip niet bestemd is.

Artikel 5 : overdracht

Aan het einde van de huurperiode zal de huurder het gehuurde op de overeengekomen plaats aan de verhuurder overdragen in dezelfde goede staat waarin hij het ontvangen heeft. De bij het begin van de huurperiode opgemaakte inventaris en beschrijving van het gehuurde zal hier bepalend zijn.

Artikel 6 : gebruikskosten

Alle kosten voor het houden van en het varen met het gehuurde jacht, zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, sluisgelden, liggelden, kosten voor brandstof en verlichting, enz ... zijn voor rekening van de huurder, tenzij anders overeengekomen in het huurcontract.

Artikel 7 : onderhoudskosten

Tenzij er sprake is van schade of verlies als bedoeld in artikel 8, zijn de kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken voor rekening van de verhuurder. De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties van 100 Euro of meer de toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder zal deze reparatiekosten terugbetalen als een gedetailleerde rekening wordt voorgelegd op naam van ALL WAVES - Sven De Mulder cq ALBATROS SAIL CHARTER bvba.

Artikel 8 : schade

De huurder is aansprakelijk voor de schade aan en het verlies van het gehuurde, ontstaan gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zijn toezicht heeft en voor zover niet gedekt door de verzekering. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig lichamelijk letsel of ongeval, diefstal of verlies van privgoederen van de huurder of van de opvarenden. De huurder is ook verantwoordelijk voor de kosten van een eventuele inspectie van het onderwaterschip na bv. aan de grond lopen. De huurder zal elk feit waaruit schade voortvloeit, dat de verzekeraar mogelijkerwijs moet weten, onmiddellijk aan de verhuurder meedelen. De huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder. In afwachting hiervan zal de huurder alle maatregelen nemen die nodig zijn om de schade te beperken en de rechten van de verhuurder te vrijwaren. (Bv: aangifte aan de politie, noteren van namen en adressen van getuigen, noteren van positie en omstandigheden van het ongeval, ... )

Artikel 9 : schadevergoeding

De huurder kan, indien de verhuurder zijn verplichtingen in verband met dit contract niet nakomt alleen terugbetaling van de gestorte sommen en ontbinding van de overeenkomst bekomen als een niet minstens gelijkwaardig alternatief voor eenzelfde prijs kan worden geboden. De verhuurder kan in dergelijk geval enkel gehouden worden tot terugbetaling van de netto gestorte sommen, zonder dat de huurder of de opvarenden aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding voor wat dan ook.

Artikel 10 : ontbinding

De huurder is in gebreke als hij de huur niet op de vervaldata voldaan heeft of zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en/of schadevergoeding vorderen, kan de verhuurder de overeenkomst als ontbonden beschouwen zonder tussenkomst van de rechter en het gehuurde onmiddellijk tot zich nemen.

Artikel 11 : laattijdig inleveren

Behoudens overmacht, indien het gehuurde later dan afgesproken of op een andere dan op de overeengekomen plaats wordt afgeleverd,

  • kan de verhuurder van de huurder bijkomend huurgeld volgens de in voege zijnde tarieven vorderen alsook de kosten terugvorderen die gemaakt worden voor het overbrengen van het gehuurde naar de overeengekomen plaats of in voorkomend geval het overbrengen van de volgende huurder met zijn bemanning, indien deze daarin toestemmen, naar de plaats waar het gehuurde goed zich bevindt.
  • is de huurder verplicht de verhuurder hiervan zo vroeg mogelijk in kennis te stellen en ten laatste voor de overeengekomen aankomsttijd.

Artikel 12 : klachten

Alle klachten betrekking hebbend op de uitvoering van deze overeenkomst dienen binnen de 4 werkdagen na het ontstaan van de klacht en per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de betrokkene. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost zijn enkel de Belgische Rechtbanken en in het bijzonder deze van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de verhuurder bevoegd.